Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze wewnętrznej w miejscoosci Radłów (wygasły...)

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019

( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

 

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Radłów ” o łącznej długości 180 mb polegające na:

- Wykonaniu korytowania istniejącej nawierzchni na głębokość 42 cm - 720 m2 ,

-Wykonaniu podbudowy  z pospółki stabilizowanej cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – 720 m2,

- Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm z kamienia bazaltowego - 720 m2 ,

- Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna 12 cm z kamienia bazaltowego  – - 720 m2 , ,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 

a)  Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

( referencje ).

 

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r

 

  1. Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

 

- Urząd Gminy Radłów biuro nr 7 do dnia 25.06.2019 r.

   do godziny 8 45

 

Uwaga:

- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

 

- wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Radłów ”, a także – „nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r. przed godziną 9 00 oraz adres wykonawcy.

 

  1. Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót zgodnie z umową.

 

7. Kryterium wyboru oferty:

cena: 100 %

  1.  Przetwarzanie danych osobowych – RODO.

Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” niniejszym informuję o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Radłów – Urząd Gminy Radłów danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3,

46-331 Radłów,

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Radłów , kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, e-mail iod@radlow.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Radłów ”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ”ustawa Pzp”,

5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla danego stosunku umownego przepisy regulują odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonywania umowy, okres przechowywania obejmuje cały ten czas.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

  1. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*)  - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel. 34 3599005 wew. 23 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 12.06.2019
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 12.06.2019. Wygasa 31.07.2019. Odsłon 81, Wersja 1
Początek strony