Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Kościeliska (wygasły...)

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

Do dnia 11.06.2019 do wyznaczonej godziny nie wpłyneły oferty.
Wykonawca nie został wybrany.


( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

 

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska ” o łącznej długości 115 mb polegający na:

- Wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 16 cm - 644 m2 ,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm ,

  warstwa górna 12 cm – 517,50 m2 ,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC8S 50 o gr. 4 cm

  warstwa ścieralna  – 460 m2,  

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC16W o gr.5 cm

   warstwa wiążąca - 460 m2,                                                                                                                                     

- Wykonanie zjazdów–  126,00 m2,

- Uzupełnianie poboczy klińcem  - 115 m2,

- wykonanie przepustów z rur  Ø 400 pod zjazdami – 22 mb.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 

a)  Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

( referencje ).

 

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019 r

 

  1. Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

 

- Urząd Gminy Radłów biuro nr 13 ( Sekretariat ) do dnia 11.06.2019 r.

   do godziny 8 45

 

Uwaga:

- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

 

- wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska ” , a także – „nie otwierać przed dniem 11.06.2019 r. przed godziną 9 00 oraz adres wykonawcy.

 

  1. Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót zgodnie z umową.

 

7. Kryterium wyboru oferty:

cena: 100 %

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel. 34 3599005 wew. 23 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 28.05.2019
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 11.06.2019. Wygasa 30.06.2019. Odsłon 89, Wersja 2
Początek strony