Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (wygasły...)

Radłów: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW
Numer ogłoszenia: 198092 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Radłów.Zamówienie należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), uchwałą Nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013, poz. 731), uchwałą Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013, poz. 732), uchwałą Nr 145/XX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich zebranych odpadów z: nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej. Zamawiający wskazuje, iż instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych, do której Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przekazać odpady, jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwa dla regionu północnego w Województwie Opolskim zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX2722012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie z podziałem na: 1) zmieszane odpady komunalne, 2)papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal, 3) szkło, 4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. zbiórki uliczne). Wymagania, jakie powinny spełniać pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych: Pojemniki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l, wykonane powinny być zgodnie z normą PN EN 840-1 oraz PN EN 840-2 których pokrywy oznaczone będą w następującej kolorystyce: a) czarna pokrywa z przeznaczeniem na odpady zmieszane,b ) żółta pokrywa z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, c) zielona pokrywa z przeznaczeniem na szkło (niepotłuczone) kolorowe i bezbarwne, d) brązowa pokrywa z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Worki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie przeznaczone będą przezroczyste worki polietylenowe, o wystarczającej wytrzymałości dla danej frakcji odpadów (PE-HD, PE-LD), o pojemności 60l, 120l, w następującej kolorystyce: a) czarny ( 120l ) z przeznaczeniem na odpady zmieszane, b) żółty (120l) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, c) zielony (60l) z przeznaczeniem na szkło (niepotłuczone) kolorowe i bezbarwne, d) brązowy (120) z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Worki powinny zawierać napisy informujące o rodzaju odpadów, na które są przeznaczone oraz posiadać możliwość ich wielokrotnego zamknięcia. Pojemniki powinny być nowe lub używane, w dobrym stanie technicznym, worki powinny być nowe. Wymagania dotyczące wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o odpowiedniej pojemności.Podział pojemników na odpady zmieszane i na odpady zebrane selektywnie w zależności od liczby mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej: a) 1 - 4 osób - 120l, b)5- 8 osób 240l,c) powyżej 8 osób - 240l + 120l na każde rozpoczęte 4 osoby. 2) Podział pojemników na odpady zmieszane i na odpady zebrane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej ( wspólnoty mieszkaniowe ):a) pojemniki na odpady zmieszane z pokrywą czarną: 120 l, 240, 1100l. b) pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę z pokrywą żółtą:- 120 l, 240, 1100l.c) pojemniki na szkło z pokrywą zieloną: 120 l, 240, 1100l.e) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji z brązową pokrywą:- 120 l, 240, 1100l. Wykonawca dodatkowo wyposaży Zamawiającego w worki na odpady zmieszane i na odpady zbierane selektywnie w zależności od segregowanych odpadów o odpowiedniej kolorystyce, określonej w ust. 4 pkt 2 w następującej ilości: a) 60l - w kolorze zielonym do gromadzenia szkła - 1 000 szt. rok , b)120l w kolorze żółtym do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury - 2 000 szt.rok, c)120l w kolorze brązowym do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - 100 szt.rok, d)120l w kolorze czarnym na odpady zmieszane - 1 000 szt rok. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: zmieszane odpady komunalne: a) zabudowa jednorodzinna - 1 raz w miesiącu, b)zabudowa wielorodzinna - 1 raz w miesiącu, selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe: a)zabudowa jednorodzinna - 1 raz w miesiącu, b)zabudowa wielorodzinna - 1 raz w miesiącu, selektywnie zebrane odpady: szkło: a)zabudowa jednorodzinna - 1 raz na kwartał, b) zabudowa wielorodzinna - 1 raz na kwartał. odpady ulegające biodegradacji: a)zabudowa jednorodzinna - od listopada do kwietnia - 1 raz w miesiącu, od maja do października -dwa razy w miesiącu, b)zabudowa wielorodzinna - od listopada do kwietnia - 1 raz w miesiącu, od maja do października -dwa razy w miesiącu. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tzw. zbiórki uliczne, - 2 razy w roku wiosną i jesienią, Ogólna informacja o obowiązkach Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki rezerwowe. 1Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów segregowanych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w worki na odpady zmieszane i na odpady zbierane selektywnie w ilości :- 60l - w kolorze zielonym do gromadzenia szkła, - 120l w kolorze żółtym do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury,- 120l w kolorze brązowym do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,- 120l w kolorze czarnym na odpady zmieszane.W zabudowie jednorodzinnej będą to pojemniki, do zbierania odpadów segregowanych oraz pojemniki na odpady zmieszane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki o większej pojemności, niż wynika to z ilości osób zamieszkujących, lub w pojemnik dodatkowy. W zabudowie wielorodzinnej będą to pojemniki do zbierania odpadów segregowanych i pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do 30.06.2013 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w szczególności w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.Pierwsze wyposażenie Zamawiającego w worki powinno nastąpić w terminie do 30.07.2013 roku a następne: - na rok 2014 do końca 30.12.2013r, - na rok 2015 do końca 30.12.2014r.Szacunkowa liczba gospodarstw domowych, z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie i ilości pojemników: (uwaga: dane pochodzą w 85 % z deklaracji a w 15% są to dane szacunkowe): Gos. 1-4 osobowe: - 697, pojemnik 120 l - 1914 Gos. 5-8 osobowe: - 293,pojemnik 240l - 870 Gos. powyżej 8: - 10, pojemnik 1100 l - 24 Liczba gospodarstw ogółem - 1000. Liczba osób zamieszkujących te gospodarstwa - 4000 ( liczba szacunkowa na podstawie deklaracji i innych danych) a) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych które nie wykorzystują odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie oraz które należy wyposażyć w pojemniki na te odpady w zabudowie jednorodzinnej wynosi 12 gospodarstw domowych. b) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej wynosi: 900. c) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej wynosi: 100 w tym: - Wspólnota Mieszkaniowa Sternalice - 36 gospodarstw domowych, - Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli w Sternalicach - 28 gospodarstw domowych,- Wspólnota Mieszkaniowa Biskupice - 20 gospodarstw domowych,- Wspólnota Mieszkaniowa Kościeliska - 16 gospodarstw domowych. Na ternie Gminy Radłów 98,25 % gospodarstw domowych deklaruje zbierać odpady selektywnie w tym jest 1,25 % gospodarstw domowych które nie wykorzystają odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, natomiast 1,75 % gospodarstw domowych deklaruje zbierać odpady zmieszane.Liczba mieszkańców Gminy Radłów wskazana w punkcie 3 powyżej ma jedynie charakter techniczny umożliwiający obliczenie ceny ofertowej. W związku z naturalnym ruchem budowlanym i migracyjnym ludności, Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zmianach mających wpływ na rozliczenie realizacji zamówienia na warunkach określonych w umowie zawartej z Wykonawcą. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu i zagospodarowania odebranych odpadów: 1.Utrzymanie porządku w trakcie odbierania odpadów oraz zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem, 2.zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 3.zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,4.odbieranie odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemników i worków z powodu robót drogowych, blokujących dojazd pojazdów, warunków atmosferycznych lub innych przeszkód. Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,5.przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa Opolskiego, 6.przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 7.gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 tej ustawy tj.: rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy:1.wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego i opisanymi w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, a także w sposób profesjonalny, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Radłów;2 przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (w tym dotyczącego również zbiórek odpadów wielkogabarytowych ) w formie ulotek (wydruk czarno - biały, w ilości 1000 sztuk) i jego dystrybucja wśród mieszkańców. Ulotki winny zawierać również numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. Projekt harmonogramu wywozu na 2013 rok należy przedstawić Zamawiającemu do 20 czerwca 2013 r. ,na rok 2014 do 15 listopada 2013 roku a na rok 2015 do 15 listopada 2014. UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie:- w zabudowie jednorodzinnej dostarczenie w/w informacji do posesji, - w zabudowie wielorodzinnej wywieszenie w/w informacji na tablicach ogłoszeń, a w przypadku ich braku, dostarczenie do skrzynek na listy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia harmonogramu na swojej stronie internetowej; utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia i dezynfekcji pojemników co najmniej raz w roku; zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań; powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: pozostawić informację o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, pomimo zaistniałej sytuacji odebrać wszystkie odpady komunalne, niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie; zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; użytkowanie, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pojazdów specjalistycznych, przeznaczonych dla tego typu usług, znajdujących się w odpowiednim stanie technicznym i oznakowanych w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; zachowanie należytego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów poprzez ich mycie i dezynfekcję w warunkach spełniających wymogi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej; porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi; wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami oraz z przepisami prawa; ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody poniesione przez te osoby a powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy; naprawa lub wymiana na własny koszt uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady, jeśli uszkodzenia te powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub elektronicznej przez Zamawiającego; wykonanie co najmniej dwukrotnie na terenie gminy akcji informacyjnej polegającej na dystrybucji informacji przygotowanych przez Zamawiającego (ulotki informujące o sposobach prawidłowego postępowania z odpadami); dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów komunalnych do dnia 29 czerwca 2013 r. (w sposób wskazany w ust. 9 pkt 2) oraz za każdym razem w przypadku jego zmiany; umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo - transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi; uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej dniowym; udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu niezawodnej komunikacji, tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą. Kontakt ten powinien być zapewniony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00; wyznaczenie Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować w sposób i w terminach opisanych w pkt 22 oraz drogą elektroniczną. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień między stronami, zawierające informacje o:ilości i rodzaju odpadów komunalnych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ilości i rodzaju odpadów (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej zbiórki, adresach nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne oraz nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców, sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania kwartalne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska wydanym na podstawie art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad wartość zamówienia podstawowego w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 12 000,00zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radłów, b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych, od właścicieli łącznie co najmniej 1000 (jeden tysiąc) nieruchomości lub na kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 250.000, zł brutto, o czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że: a) dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia samochodami specjalistycznymi i innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w liczbie: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 1100l (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice dojazdowe), - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice dojazdowe), Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. b) posiada odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazę magazynowo - transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór oświadczenia o posiadaniu bazy magazynowo - transportowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oswiadczenie wykonawcy o posiadaniu odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo - transportowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiana ceny ryczałtowej - paragraf 12 ust 1 umowy; z. sposobu wykonywania usługi - par. 12 ust. 3 umowy: zm. stawki VAT - par. 8 ust 11 umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 5...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 13..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.05.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.05.2013. Wygasa 21.06.2013. Odsłon 661, Wersja 1
Początek strony