Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość lokalowa położona w Sternalicach (wygasły...)

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W STERNALICACH

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.), Wójt Gminy Radłów informuje, że w dniu 28.03.2013r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, przy ul. Oleskiej 3, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Radłów, znajdującej się pod adresem Sternalice 43, opisanej w księdze wieczystej OP1L/00011789/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Oleśnie, tj. lokal mieszkalny oznaczony numerem 43/1 o powierzchni mieszkalnej 112,33 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w w/w budynku o powierzchni 88,63 m2 oraz pomieszczeniami przynależnych znajdujących się w budynku gospodarczym o powierzchni 18,00 m2 oraz współwłasnością w gruncie tj. 5009/10000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 825/385, karta mapy 1, obręb Sternalice, której łączna powierzchnia wynosi 0,1099 ha
 
Do przetargu dopuszczonych zostało dwóch uczestników, jak również wpłynęły dwa wadia wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu.
W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik,.
Cena wywoławcza przetargu wynosiła - 60.084,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła - 60.685,00 zł.
Nabywcą nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 43/1 został pan Świtała Krystian.

powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.04.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2013. Wygasa 05.05.2013. Odsłon 451, Wersja 1
Początek strony