Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014. (wygasły...)

Radłów: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 312220 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014: - dowóz dzieci do szkół podstawowych w Kościeliskach i Sternalicach, - dowóz dzieci do gimnazjum w Radłowie, - dowóz pięcioletnich i sześcioletnich dzieci do przedszkola w Kościeliskach. - przewozy doraźne ( zlecenia dodatkowe na zawody sportowe, imprezy kulturalne i inne ) - do 12 000 km w okresie obowiązywania umowy dla autokarów łącznie. Okres świadczenia usług - wszystkie dni nauki w roku szkolnym 2013/2014. Obejmował on będzie: - przewóz gimbusem, będący własnością Gminy Radłów - Zamawiającego ( Przewoźnik będzie zobligowany do utrzymania gimbusa, w czystości i sprawności technicznej, wyjazdy na przeglądy i konserwacje pojazdu nie będą dodatkowo opłacane przez zamawiającego ) - przewóz autokarem własnym Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia korekt w rozkładzie jazdy autobusów. 3. Rozliczenia dokonywane będą miesięcznie według rzeczywistych kosztów usługi..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.08.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.08.2013. Wygasa 02.09.2013. Odsłon 520, Wersja 1
Początek strony