Remont pomieszczeń (wygasły...)

Radłów: Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie
Numer ogłoszenia: 249118 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.06.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.06.2013. Wygasa 27.07.2013. Odsłon 916, Wersja 2
Początek strony