Ogłoszenie w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi (wygasły...)

KOMUNIKAT                                  
Wójta Gminy Radłów                                          

z dnia 27.10.2016 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia                  Nr 0050.142.2016 Wójta Gminy Radłów z dnia 27.10.2016 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2017

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 28.10.2016 r. do 08.11.2016 r., w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów w nieprzekraczalnym terminie do 08.11.2016 r., ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na poniższy adres:

Urząd Gminy Radłów

Ul. Oleska 3

46-331 Radłów

Fax: 343599005

E-mail: ug@radlow.pl

 Uwagi lub wnioski zgłoszone po 08.11.2016 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Sylwia Kus

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji i komunikacji społecznej

Urząd Gminy Radłów

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Tel. 343599004 wew.32

s.kus@radlow.pl


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 31.10.2016
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 31.10.2016. Wygasa 30.11.2016. Odsłon 5495
Wersja : 1 2 3 
Początek strony