II Przetarg Ustny (wygasły...)

WÓJT GMINY RADŁÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W BISKUPICACH

 

 1.  

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Dla przedmiotowego budynku nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta, zaś dla nieruchomości na której położony jest budynek stanowiący przedmiot sprzedaży urządzono księgę wieczystą KW OP1L/00031019/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość zabudowana w/w budynkiem oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działki numer 654 karta mapy 4 dotychczas oznaczona jako 1444/309, oraz 653 karta mapy 4, dotychczas oznaczona jako 1445/309, obręb Biskupice

 1.  

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia użytkowa budynku stanowiącego przedmiot zbycia wynosi 398 m2, a powierzchnia pomieszczeń przynależnych (budynek gospodarczy) wynosi 149 m2, zaś łączna powierzchnia nieruchomości zabudowanej przedmiotowym budynkiem użytkowym wynosi 0,3640 ha.

 1.  

Opis nieruchomości

Budynek stanowiący przedmiot zbycia jest budynkiem użytkowym – była szkoła, znajdującym się pod adresem Biskupice 6, o powierzchni użytkowej 398 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (budynek gospodarczy) o powierzchni 149 m2 oraz przynależna nieruchomość gruntowa, której łączna powierzchnia wynosi 0,3640 ha

 1.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów działka ta leży na terenach: M1 – tereny zabudowy zagrodowej; Rp – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 1.  

Termin zagospodarowania nieruchomości - Nie dotyczy

 1.  

Wartość rynkowa nieruchomości określona w aktualizacji operatu szacunkowego z dnia 20.07.2016r. - 117.000,00 złotych

 1.  

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - Nie dotyczy

 1.  

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - Nie dotyczy

 1.  

Termin wnoszenia opłat - Nie dotyczy

 1.  

Zasady aktualizacji opłat - Nie dotyczy

 1.  

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1.  

Cena wywoławcza - 60.000,00 złotych

 1.  

Obciążenie nieruchomości - brak obciążeń

 1.  

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak zobowiązań

 1.  

Termin i miejsce przetargu – 28.11.2016 roku, godz. 10 00, sala nr 1 Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, (034/3599005), na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1.  

Wysokość wadium, formy, termin i miejsce wniesienia – 6 000,00 złotych, w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów Nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006, do dnia 24.11.2016r.

 1.  

Wysokość minimalnego postąpienia podczas przetargu - 600,00 złotych

 1.  

Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - Nie dotyczy

 1.  

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

W przypadku uchylania się od sfinalizowania transakcji tj. spisania stosownego aktu notarialnego i zapłaty należności - nastąpi przepadek wadium.

 

 

Radłów, dnia 25.10.2016r.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.11.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2016. Wygasa 29.11.2016. Odsłon 5495
Początek strony