Konkurs wypoczynek letni 2016 (wygasły...)

Radłów, dnia 06.06.2016 r.

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm. )    Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznacza się w formie dotacji środki finansowe w wysokości 28 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację w/w zadania przekazano w formie dotacji środki w wysokości   28 500,00 zł, a w roku 2014 środki w wysokości 27 000,00 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radłów do dnia 29.06.2016 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania.

Kolonie dla dzieci należy zorganizować w miejscowości Pokrzywna, w terminie od 05 lipca – 17 lipca br., dla 35 dzieci z terenu Gminy Radłów.

Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności określony powinien być:

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
  2. Kalkulację kosztów realizacji zadania.
  3. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
  4. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania.
  5. Deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  6. Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji
b) statut organizacji,                                                                                                                                                   

W przypadku złożenia oferty spełniającej ww. warunki i stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez Oferenta zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, która szczegółowo określi prawa i obowiązki stron.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.06.2015 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Radłowie. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Radłów, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę wytyczne zawarte w kartach oceny formalnej i merytorycznej, stanowiących załącznik 1 i 2 do ogłoszenia.

Ogłoszenie zawierające informację o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.radlow.pl                            

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Radłów na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania publicznego. Do decyzji Wójta nie stosuje się trybu odwołania.

Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sylwia Kus, pok. Nr 8, tel. 34/3599004 wew.32,       e-mail: s.kus@radlow.pl

 

 

                                                                                         Zatwierdził :
                                                                                                    Wójt Gminy Radłów
                                                                                                     Włodzimierz Kierat

 

 Załączniki:

Załącznik nr 1- karta oceny formalnej

Załącznik nr 2- karta oceny merytorycznej


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.06.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.06.2016. Wygasa 06.07.2016. Odsłon 5495
Początek strony