Sprawozdanie za rok 2015 (wygasły...)

SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2015
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADŁÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z Art. 5a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek sprawozdawczy z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Uchwała Rady Gminy Radłów nr 201/XXXV/2010 z dnia 02 września 2010 roku określiła szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zostały ogłoszone Zarządzeniem Wójta Gminy Radłów Nr 0050.240.2014 z dnia    29 października 2014 roku.

Konsultacje odbyły się w dniach 30.10.2014- 07.11.2014 roku.

Komunikat w sprawie ogłoszonych konsultacji został umieszczony w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie wpłynęła żadna uwaga pisemna ani ustna.

Wobec powyższego Uchwałą Nr 233/XXXV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 12 listopada 2014 roku został przyjęty do realizacji Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Ogólna wartość środków zaplanowanych na wsparcie organizacji pozarządowych w Programie na 2015 rok wynosiło: 114 000,00 zł

 

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

Podstawowe formy współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 miały charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym:

 1. Działalność informacyjna m.in. informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, np. z funduszy Unii Europejskiej- konsultacje telefoniczne oraz w biurze Urzędu Gminy Radłów;
 2. Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych, pomoc w promowaniu organizacji w prasie lokalnej i internecie;
 3. Pomoc w pisaniu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach naborów na środki z Unii Europejskiej;
 4. Pomoc w organizacji spotkań biesiadnych, festynów i spotkań na gruncie lokalnym;
 5. Bezpłatne użyczenie lokali, placów biesiadnych i boisk trawiastych pod działalność statutową organizacji.
 6. Patronat członków kierownictwa urzędu i podległych jednostek organizacyjnych nad działaniami organizacji pozarządowych.
 7. Pisanie wniosków – wyróżnienia lokalnych działaczy- rok 2015 pan Tadeusz Mańka (LZS Kościeliska)- January 2015.

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań:

Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2015 ( zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm.) dla organizacji pozarządowych ogłoszono w zakresach:

1)      Ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust 3 ustawy, o ile prowadzą działalność statutową na terenie gminy Radłów

Konkurs ogłoszono dnia 2.01.2015 roku.

Wysokość środków -42 000,00 zł- wpłynęła 1 oferta

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę i rekomendowała organizację do zawarcia umowy.

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 5 lutego 2015 roku.

Termin realizacji zadania- do 31.12.2015 roku.

Organizacja

Otrzymana

dotacja

Cel przeznaczenia dotacji

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

42 000,00 zł

 

 1. Wynagrodzenia osobowe
 2. Zakupy na utrzymanie bieżące stacji (środki czystości, biurowe, inne wyposażenie)
 3. Zakup leków i materiałów medycznych

 

2)      Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o ile prowadzą działalność statutową na terenie gminy Radłów

Konkurs ogłoszono dnia 2.01.2015 roku.

 

Wysokość środków -72 000,00 zł- wpłynęły 4 oferty

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę i rekomendowała organizacje do zawarcia umowy.

Umowy na realizację zadania podpisano dnia 12.02.2015roku.

Termin realizacji zadania- do 31.12.2015 roku.

Organizacja

Otrzymana

dotacja

Cel przeznaczenia dotacji

 

LZS Kościeliska

 

 

 

16 000,00 zł

1. Ekwiwalent sędziowski

2. OZPN Opole-opłaty

3. Ubezpieczenie PZU

4. Wynajem hali sportowej

5. Transport

6. Utrzymanie obiektu

7. Zakup sprzętu sportowego

8. Zatrudnienie trenera

 

LZS Ligota Oleska

 

 

24 000,00 zł

 1. Opłaty na rzecz OZPN
 2. Opłaty sędziów sportowych i obserwatorów
 3. Ubezpieczenie zawodników
 4. Organizacja imprez sportowych
 5. Konserwacja obiektów sportowych
 6. Zapewnienie warunków technicznych realizacji zadania

LZS Wichrów

 

 

16 000,00 zł

1. Ryczałt sędziowski

2. OZPN opłaty

3. Ubezpieczenie

4. Opłata trenera

5. Opłata skarbowa

6. Zakup napojów

7. Utrzymanie boiska i transport

8. Wyjazdy zawodników

9. Zakup sprzętu sportowy

 

 

LZS Radłów

 

 

 

16 000,00 zł

 1. Wymogi wobec OZPN ( ekwiwalent, opłata sędziowska, wpisowe)
 2. Zakup sprzętu, obuwia i odzieży sportowej
 3. Badania lekarskie zawodników
 4. Zakup napojów
 5. Utrzymanie boiska(kosiarka, wapno, benzyna)
 6. Transport
 7. Ubezpieczenie
 8. Zatrudnienie trenera

 

 

 

3)      Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów

Konkurs ogłoszono dnia 29 czerwca 2015roku.

Termin realizacji zadania- do 31.08.2015 roku.

Wysokość środków -28 500,00 zł- wpłynęła 1 oferta

Rozpatrzono jedną ofertę.

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę i rekomendowała organizację do zawarcia umowy.

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 27.07.2014 roku.

Termin realizacji zadania- do 31.08.2014roku

 

Organizacja

 

Otrzymana

dotacja

Cel przeznaczenia dotacji

 

Stowarzyszenie

„…najlepiej …- POMÓŻ”

 

 

 

28 500,00 zł

Wyjazd kolonijny do Pokrzywnej dla dzieci z terenu Gminy Radłów:

Zakwaterowanie i wyżywienie dzieci, wycieczki dla dzieci w czasie trwania turnusu, zakup materiałów szkoleniowych i upominków dla dzieci.

 

W toku realizacji zadania publicznego zostały przeprowadzone dwie kontrole realizacji zadań publicznych:

 1. 28.12.2015 LZS Radłów- kontrola prawidłowości realizacji zadania publicznego- wynik pozytywny
 2. 28.12.2015 Stowarzyszenie „…najlepiej…-POMÓŻ” - kontrola prawidłowości realizacji zadania publicznego- wynik pozytywny

 

 

 1. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY RADŁÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

 

Nazwa oferenta

Otrzymana

dotacja

Zakres zadania

Caritas Diecezji Opolskiej

42 000,00 zł

 

Ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym

 

LZS Kościeliska

   16 000,00 zł

Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

LZS Ligota Oleska

24 000,00 zł

Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

LZS Wichrów

 

   16 000,00 zł

Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

LZS Radłów

 

   16000,00 zł

Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie

„…najlepiej …- POMÓŻ

28 500,00 zł

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z z terenu Gminy Radłów

 

 

 

 1. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2014 ROKU

Suma dotacji przekazanych w 2015 roku w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła: 142 500,00 zł

 

 1. PODSUMOWANIE

Gmina Radłów współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, podmioty które otrzymały dotacje na realizacje zadań publicznych zrealizowały powierzone im zadania publiczne zgodnie z umową i złożyły sprawozdania końcowe z wykonania tych zadań. Podmioty, które otrzymały dotacje wydatkowały je zgodnie z przeznaczeniem i nie zostały wezwane do zwrotu dotacji w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o pożytku publicznym i wolontariacie oraz Uchwały Nr 233/XXXV/2014Rady Gminy Radłów z dnia 12 listopada 2014 roku dotyczącej przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek sprawozdawczy z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów: www.radlow.pl

Sprawozdanie sporządziła: Sylwia Kus

 

Sprawozdanie zaakceptowali:

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

 

Skarbnik Gminy Radłów

Jolanta Leszcz

 

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015.

 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów

Wilhelm Wengel


powrót...
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 28.04.2016
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 28.04.2016. Wygasa 19.05.2016. Odsłon 5495
Początek strony