Obwieszcenie (wygasły...)

OBWIESZCZENIE
    
na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 357) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję

o przystąpieniu do sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radłów na lata 2016 - 2020.
Przedmiotem planu gospodarki niskoemisyjnej jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja gazów cieplarnianych na terenie gminy Radłów. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Planu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
-    w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów,
-    ustnie do protokołu w Referat Organizacyjny, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, w pokoju nr 8 (Sylwia Kus), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:s.kus@radlow.pl
    
Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 21.06.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.06.2016. Wygasa 21.07.2016. Odsłon 5495
Początek strony