Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY RADŁÓW
 
Wójt Gminy Radłów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Radłów

 

Starszy specjalista do spraw oświaty – Samodzielne stanowisko – pełny etat

 

1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, profil: administracja, prawo, zarządzanie oświatą;
 2. minimum ośmioletni staż pracy (preferowany staż pracy na stanowisku urzędniczym);
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;
 7. znajomość ustaw w szczególności: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera (preferowane: znajomość programu LEX, Pakietu Office, program SWN dla ZEAS – średnie wynagrodzenia nauczycieli);
 2. wysoka kultura osobista;
 3. samodzielność;
 4. kreatywność;
 5. zaangażowanie;
 6. rzetelność;
 7. komunikatywność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw prawa oświatowego i Karty Nauczyciela między innymi w sprawach:
 2. regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 3. przyznawania nagród dla nauczycieli,
 4. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 5. zniżki godzin dla dyrektorów,
 6. przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 7. ustalania sieci przedszkoli publicznych,
 8. ustalania sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
 9. określania kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych,
 10. wskazywania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego,
 11. przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową,
 12. nadania statutu szkoły,
 13. zakładania, przekształcania i likwidacji placówek oświatowych;
 14. opracowywanie raportu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli;
 15. prowadzenie spraw związanych z rządowym programem „wyprawka szkolna” i zakupem przez szkoły podręczników dla uczniów;
 16. składanie wniosków do MEN na dodatkowe środki w ramach 0,4 % rezerwy oświatowej;
 17. prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli;
 18. przygotowanie pełnej dokumentacji do konkursów na stanowiska dyrektorów;
 19. przygotowywanie dokumentacji do oceny pracy dyrektora;
 20. sporządzanie analiz danych demograficznych dotyczących dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym;
 21. przedstawianie kuratorowi do zaopiniowania, przed zatwierdzeniem – arkusza organizacji szkoły i aneksów do arkusza;
 22. współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych oraz pomoc w zakresach administracyjnych i organizacyjnych związanych z obsługą szkół i przedszkoli;
 23. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 24. sporządzanie wniosków dla dyrektorów o nagrody, odznaczenia i medale;
 25. organizowanie dowozu uczniów do szkół i opieki w trakcie dowozu;
 26. obsługa konkursów przedmiotowych w szkołach;
 27. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 28. udział w przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne);
 29. prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO);
 30. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat;
 31. aplikowanie o Unijne środki i środki z innych źródeł dla szkół i przedszkoli;
 32. nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli oraz wdrażanie w praktyce gminnej polityki oświatowej.

Zakres obowiązków określa szczegółowy zakres czynności.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kwestionariusz osobowy;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, pokój nr 13 –Sekretariat, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy specjalista do spraw oświaty”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów www.radlow.pl i w BIP Urzędu Gminy Radłów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radłów.

 

Radłów, dnia 11 sierpnia 2017 r.
 
 
Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

 


powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie.PDF
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.08.2017
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.08.2017. Wygasa 01.09.2017. Odsłon 5277
Początek strony