Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

Radłów, dnia 15.10.2015r.

G.271.6.2015

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II.
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów”

III. Została wybrana oferta firmy:

            Remondis Opole Sp.zo.o

            Al. Przyjaźni 9

           45 – 573 Opole

 Uzasadnienie:. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą , uzyskała największą łączną liczbę punktów ( 300,00 pkt ) w ramach kryterium oceny ofert tj wysokość ceny 90%, ilość wywozów odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w roku 5 % i ilość dezynfekcji pojemników na odpady w roku 5%.

Nazwa wykonawcy, nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom w jedynym kryterium oceny ofert – najniższa cena.

 

Oferta Nr

Nazwa i adres oferenta

Łączna punktacja

( Kryterium oceny ofert – 100 % najniższa cena )

1

Remondis Opole Sp.zo.o, Al. Przyjaźni 9

45 – 573 Opole

 

300,00

 IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

V. Od powyższej decyzji przysługuje Państwu odwołanie zgodnie z Działem VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radłów, na stronie internetowej www.bip.radlow.pl dnia 15.10.2015r,

Otrzymują:

1. Remondis Opole Sp.zo.o . Al. Przyjaźni 9

   45 – 573 Opole, opole@remondis.pl


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 15.10.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.10.2015. Wygasa 05.11.2015. Odsłon 230, Wersja 1
Początek strony