Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

OGŁOSZENIE
Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska
Numer ogłoszenia: 68596 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska o łącznej długości 1753 mb obejmuje następujący zakres robót: - wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni mechanicznie - 8 2018 m2, - roboty ziemne - 1233 m3, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm - 7 879,5 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna 12 cm - 7 879,5 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W warstwa wiążąca o gr. 4 cm - 7 004 m2, -.wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S warstwa ścieralna o gr. 4 cm - 7 004 m2, - odmulenie rowu - 1485 mb, - ściek drogowy - 25 mb, - remont istniejącej kanalizacji deszczowej - 140 mb, - przepusty szt. 2, Ø 400 mm łączna długość - 14 mb, - remont istniejącego przepustu sklepionego o wym. 1,40 X 1,20 - szt. 1, - wykonanie pobocza obustronnego o szerokości 0,50 m długości 1670,5 mb, - wykonanie zjazdów 12 szt. o łącznej długości - 37 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących część składową SIWZ. UWAGA! W przypadku użycia przez Zamawiającego nazw własnych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji technicznej dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, które posiadają elementy wyszczególnione w tym opisie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 20 000,00zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy, wykazu robót budowlanych i referencji potwierdzających wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 6000 m2
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie art 22
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie art 22
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie art 22
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Jeżeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z załączonego dokumentu, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Długość gwarancji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2015 godzina 08:15, miejsce: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2015. Wygasa 27.04.2015. Odsłon 1263, Wersja 3
Początek strony