Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

Radłów: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW Numer ogłoszenia: 261562 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Radłów. Zamówienie należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.2 Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm., a uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX2722012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego z późniejszymi zmianami rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013 r. poz. 122,c uchwałą Nr 60IX2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów.d uchwałą Nr 61IX2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21z pózń. zm . 3 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich zebranych odpadów z: a nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej, b nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielorodzinnej. 4 Zamawiający wskazuje, iż instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych, do której Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przekazać odpady, jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwa dla regionu północnego w Województwie Opolskim zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX2722012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 2. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie z podziałem na: 1 zmieszane odpady komunalne,2papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,3 szkło,4 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 5meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. zbiórki uliczne. 3. Wymagania, jakie powinny spełniać pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 1Pojemniki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l, wykonane powinny być zgodnie z normą PN EN 8401 oraz PN EN 8402, pokrywy powinny być wykonane w następującej kolorystyce: a pojemniki na odpady zmieszane o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l kolor pokrywy czarny,b pojemniki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l - kolor pokrywy żółty, c pojemniki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na szkło kolorowe i bezbarwne, o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l - kolor pokrywy zielony, d pojemniki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone o pojemności: 120l, 240l oraz 1100l - kolor pokrywy brązowy. 2 Worki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie przeznaczone będą worki polietylenowe, o wystarczającej wytrzymałości dla danej frakcji odpadówPE-HD, PE-LD, o pojemności 60l, 120l, w następującej kolorystyce:a czarny 120l z przeznaczeniem na odpady zmieszane, b żółty 120l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę,czielony 60l z przeznaczeniem na szkło niepotłuczone kolorowe i bezbarwne, d brązowy 120 z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. 3 Worki powinny zawierać napisy informujące o rodzaju odpadów, na które są przeznaczone oraz posiadać możliwość ich wielokrotnego zamknięcia. 4Pojemniki powinny być nowe lub używane, w dobrym stanie technicznym, worki powinny być nowe. 4. Wymagania dotyczące wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki o odpowiedniej pojemności. 1Nieruchomości zamieszkałe należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane i na odpady zebrane selektywnie w zależności od liczby mieszkańców: a. 1 - 3 osób - 120l,b. 4 - 6 osób - 240l, c. powyżej 6 osób - 240l + 120l na każde rozpoczęte 3 osoby, d. w zabudowie wielorodzinnej: 1100 l. 2 wspólnoty mieszkaniowe i 1 spółdzielnia mieszkaniowa właścicieli 2Wykonawca dodatkowo wyposaży Zamawiającego w worki na odpady zmieszane i na odpady zbierane selektywnie w zależności od segregowanych odpadów o odpowiedniej kolorystyce, określonej w ust. 3 pkt 2 w następującej ilości: a.60l - w kolorze zielonym do gromadzenia szkła - 200 szt.rok , b120l w kolorze żółtym do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury - 500 szt.rok,c 120l w kolorze brązowym do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - 150 szt.rok,d120l w kolorze czarnym na odpady zmieszane 500 sztrok.5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 1zmieszane odpady komunalne: zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna 1 raz w miesiącu,2.selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe: 3 zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna 1 raz w miesiącu,4 selektywnie zebrane odpady: szkło:zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna 1 raz na kwartał,5 odpady ulegające biodegradacji: zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna od listopada do kwietnia 1 raz w miesiącu, od maja do października - dwa razy w miesiącu,6 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony ( 4 szt samochodowe z nieruchomości) tzw. zbiórki uliczne od 2 do 4 razy w roku (minimum jeden raz na wiosnę i jeden raz na jesień).6. Ogólna informacja o obowiązkach Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki 1) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów segregowanych: szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów segregowanych: szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki zgodnie z ust 4 niniejszego załącznika. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki o większej pojemności, niż wynika to z ilości osób zamieszkujących lub w pojemnik dodatkowy. 4) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do 15.12.2015 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy należy wykonać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w szczególności w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.6) Wyposażenie Zamawiającego w worki powinno nastąpić w terminie do 30.12.2015 roku.7. Podstawowe dane dotyczące Gminy Radłów Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach według deklaracji na dzień 30.09.2015 roku: Radłów 484, Stare Karmonki 74, Kolonia Biskupska 126, Biskupice 286, Biskupskie Drogi 92, Kościeliska 527, Ligota Oleska 301, Psurów 47 Sternalice 610Nowe Karmonki 321, Wolęcin 107, Wichrów 323 2) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych, z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie i liczbę pojemników:Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Liczba osób zamieszkujących teren Gminy Radłów wynosi: ok. 3 300. Liczba gospodarstw ogółem - ok. 950 (liczba szacunkowa na podstawie deklaracji i innych danych) a) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych, które nie wykorzystują odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie oraz które należy wyposażyć w pojemniki na te odpady w zabudowie jednorodzinnej wynosi ok.27 gospodarstw domowych, a w zabudowie wielorodzinnej około 62 gospodarstwa domowe.b) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej wynosi: ok. 870. c) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej wynosi: ok. 80.(Wspólnota Mieszkaniowa w Sternalicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli w Sternalicach, Wspólnota Mieszkaniowa w Biskupicach).Na terenie Gminy Radłów 98,3 % gospodarstw domowych deklaruje zbierać odpady selektywnie w tym jest ok. 9,3 % gospodarstw domowych które nie wykorzystają odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, natomiast 1,7 % gospodarstw domowych deklaruje zbierać odpady zmieszane.4) Liczba mieszkańców Gminy Radłów wskazana w punkcie 3 powyżej ma jedynie charakter orientacyjny umożliwiający kalkulację ceny ofertowej. W związku z naturalnym ruchem budowlanym i migracyjnym ludności, Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zmianach mających wpływ na rozliczenie realizacji zamówienia na warunkach określonych w umowie zawartej z Wykonawcą. Wykonawca przyjmuje do wiadomości powyższe wyjaśnienie i nie będzie zgłaszał zarzutów dotyczących zmian liczby ludności w stosunku do liczb szacunkowych.8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu i zagospodarowania odebranych odpadów: 1.utrzymanie porządku w trakcie odbierania odpadów oraz zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem,2.zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,3.zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,4.odbieranie odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemników i worków z powodu robót drogowych, blokujących dojazd pojazdów, warunków atmosferycznych lub innych przeszkód. Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,5.przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, 6.przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),7gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 tej ustawy tj.:rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 9. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego i opisanymi w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, a także w sposób profesjonalny, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Radłów; przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (w tym dotyczącego również zbiórek odpadów wielkogabarytowych) w formie ulotek (wydruk czarno - biały, w ilości 1000 sztuk) i jego dystrybucja wśród mieszkańców. Ulotki winny zawierać również terminy wniesienia opłat oraz termin mycia i dezynfekcji pojemników. Projekt harmonogramu wywozu na 2016 rok należy przedstawić Zamawiającemu do 1 grudnia 2015 roku. Projekt harmonogramu wywozu na 2017 rok należy przedstawić Zamawiającemu do 1 grudnia 2016 roku.UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej dostarczenie w/w informacji do posesji, w zabudowie wielorodzinnej wywieszenie w/w informacji na tablicach ogłoszeń, a w przypadku ich braku, dostarczenie do skrzynek na listy .Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia harmonogramu na swojej stronie internetowej.utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia i dezynfekcji pojemników co najmniej raz w roku; zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań; powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: pozostawić informację o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, pomimo zaistniałej sytuacji odebrać wszystkie odpady komunalne, niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie. zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; użytkowanie, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pojazdów specjalistycznych, przeznaczonych dla tego typu usług, znajdujących się w odpowiednim stanie technicznym i oznakowanych w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; zachowanie należytego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów poprzez ich mycie i dezynfekcję w warunkach spełniających wymogi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej; porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi; wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami oraz z przepisami prawa; ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody poniesione przez te osoby a powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy; naprawa lub wymiana na własny koszt uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady, jeśli uszkodzenia te powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub elektronicznej przez Zamawiającego; dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na rok 2016 do dnia 15 grudnia 2015 r., na rok 2017 do dnia 15 grudnia 2016 r. (w sposób wskazany w ust. 9 pkt 2) oraz za każdym razem w przypadku jego zmiany; umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo - transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi; uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej pięciodniowym; udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu niezawodnej komunikacji przez cały okres realizacji umowy, tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą. Kontakt ten powinien być zapewniony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00; wyznaczenie Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować w sposób i w terminach opisanych w pkt 17 oraz drogą elektroniczną. 10. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień między stronami, zawierające informacje o:ilości i rodzaju odpadów komunalnych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ( odpady zmieszane i selektywnie zebrane), ilości i rodzaju odpadów (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej zbiórki ( odpady wielkogabarytowe, opony, oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny), adresach nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne oraz nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych, sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania półroczne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska wydanym na podstawie art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do końca miesiąca następującego po pólroczu, którego dotyczy sprawozdanie. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad wartość zamówienia podstawowego w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 10 000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radłów, b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o Wykonawca musi wykazać, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych, od właścicieli łącznie co najmniej 800 (osiemset) nieruchomości lub na kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 200 000, zł brutto, o czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że: a) dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia samochodami specjalistycznymi i innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w liczbie: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 1100l (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice dojazdowe), - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 1100l oraz odpadów wielkogabarytowych (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice dojazdowe),

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie dotyczy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo - transportowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 902 - Ilość wywozów odpadów wielkogabarytowych oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w roku - 53 - ilość dezynfekcji pojemników na odpady w roku - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana ceny ryczałtowej - paragraf 12 ust 1 umowy; z. sposobu wykonywania usługi - par. 12 ust. 3 umowy: zm. stawki VAT - par. 8 ust 11 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46 -331 Radłów Biuro nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 05.10.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2015. Wygasa 05.11.2015. Odsłon 1573, Wersja 1
Początek strony