Zaproszenie (wygasły...)

G.271.7.2015

Radłów, dnia 16.11. 2015 r.

 

ZAPROSZENIE

do złożenia pisemnej oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Radłów działając w oparciu o zarządzenie nr 120.20.2014 Wójta Gminy Radłów w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień podprogowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro, zaprasza do złożenia pisemnej oferty według załączonego wzoru, na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice opracowania określone zostały Uchwałami Rady Gminy Radłów nr 23/IV/2015 i 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r., 34/V/2015 z dnia 18.03.2015 r., 62/IX/2015 i 63/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r.

I Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, których granice opracowania określone zostały Uchwałami Rady Gminy Radłów nr 23/IV/2015 i 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r., 34/V/2015 z dnia 18.03.2015 r., 62/IX/2015 i 63/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r.

 

 1. Szczegółowy zakres zamówienia.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z 5 zadań, z których każde obejmuje przygotowanie opracowania projektowego, dla każdego z podanych niżej terenów:

1)    obszaru położonego w gminie Radłów na wschód od miejscowości Psurów, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 23/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r.,

2)    obszaru położonego w gminie Radłów w północnej części miejscowości Sternalice, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r.,

3)    obszaru położonego w gminie Radłów w północnej części miejscowości Wichrów, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 34/V/2015 z dnia 18.03.2015 r.,

4)    obszaru położonego w gminie Radłów w północno-wschodniej części miejscowości Kościeliska, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 25/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r. oraz zmieniającej ją uchwały Gminy Radłów nr 62/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r.

5)    obszaru położonego w gminie Radłów w północnej i wschodniej części miejscowości Biskupice, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie topograficznej w skali 1:20 000 stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Radłów nr 33/V/2015 z dnia 18.03.2015 r. oraz zmieniającej ją uchwały Gminy Radłów nr 63/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r.

 1. Opracowanie projektowe będące przedmiotem zamówienia winno zawierać:

1)    projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodne z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164 poz. 1578), ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.z 2010r Nr 76 poz. 489 z późn. zm.);

2)    prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

3)    prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego wymaganej przepisem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz 199 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r Nr 164, poz. 1578);

4)    opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

5)    w razie potrzeby - wniosek o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

Opracowane dokumenty planistyczne winne być zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE, umożliwiającą stworzenie metadanych.

 

 1. Forma opracowania
 2. Wymaganą techniką opracowania przedmiotu zamówienia rysunku planu jest technika cyfrowa - plan wektorowy z tabelą atrybutów w obowiązującym układzie współrzędnych (aplikacja GIS). Opracowanie powinno zawierać zapis umożliwiający przeglądanie rysunków i tekstów oraz ich wydruk niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego.
 3. Opracowania, analizy i prognozy winny być sporządzone w 7 egzemplarzach oraz dodatkowo egzemplarz z zapisem na nośniku optycznym.
 4. Projekty planu należy sporządzić w skali wymaganej przepisami prawa:

1)    do opiniowania i uzgadniania w liczbie niezbędnej do przedstawienia wszystkim instytucjom i organom właściwym oraz dodatkowo z zapisem na nośniku optycznym wraz z projektami pism kierowanymi do tych jednostek i wykazem jednostek do których występuje się o opinie i uzgodnienia, rysunek winien być wykonany w sposób umożliwiający zachowanie czytelności przy zmniejszeniu do formatu A3;

2)    do wyłożenia do publicznego wglądu - w 2 egzemplarzach z kompletem rysunków w wersji kolorowej;

3)    do uchwalenia - w 3 egzemplarzach wraz z kompletem rysunków w wersji kolorowej, w tym jeden egzemplarz z kompletem rysunków do prezentacji, nieskładany oraz dodatkowo na nośniku optycznym;

4)    po uchwaleniu w 7 egzemplarzach wraz z kompletem rysunków w wersji kolorowej oraz dodatkowo na nośniku optycznym.

 1. Etapy opracowania
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia - 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Ustala się następujące terminy kontrolne wykonania prac:

1)    termin przekazania „roboczej” wersji projektów planów miejscowych - w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy;

2)    termin przekazania projektów planów miejscowych do prezentacji przez Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną - 6 miesięcy od daty podpisania umowy;

3)    termin przekazania projektów planów miejscowych wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozami oddziaływania na środowisko i prognozami skutków finansowych do uzgadniania i opiniowania z właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 12 miesięcy od daty podpisania umowy;

4)    termin przekazania projektów planów do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - 14 miesięcy od podpisania umowy;

5)    termin przekazania projektów planów po wprowadzeniu uwag uwzględnionych przez wójta, a wniesionymi na etapie wyłożenia planu – 1 miesiąc od czasu ich rozpatrzenia przez wójta;

6)    termin przekazania dokumentacji planistycznych - w ciągu 3 dni roboczych od daty uchwalenia planu przez Radę Gminy Radłów;

7)    zakończenie realizacji zamówienia- 40 dni roboczych od otrzymania przez Wojewodę dokumentacji planistycznych.

II Wymagania stawiane wykonawcom

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

III Materiały do wykorzystania przez wykonawcę

1)    Materiały geodezyjne;

2)    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów;

3)    Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów;

4)    Studium krajobrazu kulturowego dla całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe dla gminy Radłów.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Górski- tel. (34 3599005, -4 wew.26 ), poczta elektroniczna: przetargi@radlow.pl.

IV Opis sposobu przygotowania oferty

Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz i oświadczenie.

Ewentualne poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnione do podpisania oferty,

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów”

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Radłów

ul. Oleska 3, 42-331 Radłów (pokój nr 13.)

 

w terminie do dnia 01.12.2015r do godz. 09.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2015r o godz. 09.15 V Kryterium wyboru oferty i termin związania ofertą

 1. Kryterium wyboru oferty- najniższa cena
 2. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert

VI Warunki umowy

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia ceny.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik

     nr 3.

VII Załączniki

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr 3 - wzór umowy o dzieło

Nr 4 - kopia uchwał Rady Gminy Radłów nr 23/IV/2015 i 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r., 34/V/2015 z dnia 18.03.2015 r., 62/IX/2015 i 63/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r.

TU DO POBRANIA STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 16.11.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.11.2015. Wygasa 16.12.2015. Odsłon 811, Wersja 3
Początek strony