ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 (wygasły...)

Radłów, dnia 25.03.2015r
G.271.1.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: Budowa linii kablowych niskiego napięcia wraz z zestawami złączowymi i wewnętrznych linii zasilających: budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami do budynków oraz demontaż odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia w m. Radłów.
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących część składową zapytania. ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2015r
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Radłów biuro nr 5 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@radlow.pl do dnia 09.04.2015r.
6. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót.
Cena oferty ryczałtowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

 

7. Kryterium wyboru oferty:
cena: 100 %
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Jacek Wróbel, tel 34 3599005 wew.26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2015. Wygasa 27.04.2015. Odsłon 485, Wersja 1
Początek strony