ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2015 (wygasły...)

Radłów, dnia 26.05.2015r
G.271.3.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2015
( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w Kościeliskach.
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr 5cm - 469,50 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr 20 cm - 469,50 m2,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm - 469,50 m2,
- ułożenie krawężników betonowych 15 x 20 cm na ławie betonowej - 5 mb,
- ułożenie obrzeży betonowych 30X8 cm na ławie betonowej - 106 mb.
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, rysunkach pomocniczych i przedmiarach robót stanowiących część składową zapytania ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2015.do 15.08.2015r
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:
- Urząd Gminy Radłów biuro nr 5 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@radlow.pl do dnia 08.06.2015r do godziny 10 00.
Uwaga:- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

6. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót.
Cena oferty ryczałtowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

7. Kryterium wyboru oferty:
cena: 100 %
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Jacek Wróbel, tel 34 3599005 wew.26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 26.05.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.05.2015. Wygasa 26.06.2015. Odsłon 375, Wersja 1
Początek strony