Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (wygasły...)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Radłów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Radłów
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

 

Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, Referatu Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Gruntami, Drogownictwa, Działalności Gospodarczej i Zamówień Publicznych.

 

1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
a) wykształcenie średnie o profilu - geodezja, gospodarka nieruchomościami , zarządzanie nieruchomościami lub ochrona środowiska,
wykształcenie wyższe o w/w specjalnościach lub wykształcenie wyższe administracyjne;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność za przestępstwa umyślne;
e) znajomość obowiązujących przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pracownikach samorządowych;
f) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej na stanowisku urzędniczym.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera;
b) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości przez gminę;
b) aktualizacja zasobów nieruchomości gminnych;
c) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości;
d) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi;
e) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
f) rozpatrywanie spraw dotyczących klęsk żywiołowych ;
g) współpraca z kołami łowieckimi na terenie gminy i Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
h) współpraca ze schroniskami dla zwierząt bezdomnych;
i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV);
c) kserokopie świadectw pracy;
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f) kwestionariusz osobowy;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie , na stanowisku urzędniczym;
i)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 ,46-331 Radłów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Gruntami, Drogownictwa, Działalności Gospodarczej i Zamówień Publicznych" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2010 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.radlow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".

 

Radłów, dnia 25 czerwca 2010r.

Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kieratpowrót...
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.06.2010. Wygasa 10.07.2010. Odsłon 1098
Początek strony