Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. koordynowania projektów (wygasły...)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" z siedzibą w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. koordynowania projektów

Do bezpośrednich zadań pracownika należy:

· obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Górna Prosna

· Organizacja pracy rady Stowarzyszenia oceniającej projekty

· Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć

· Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną

· przygotowywanie odpowiednich sprawozdań

· nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

· monitorowanie realizacji umów

· Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

· Koordynowanie projektów współpracy

· Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

· Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

· Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia

· Realizacja projektów Stowarzyszenia

· Przygotowanie i prezentacja informacji na temat projektów

· Zbieranie wniosków i ich analiza pod względem formalno-prawnym i zgodności z LSR oraz przedstawianie ich Radzie Stowarzyszenia

· Pisanie sprawozdań z imprez, szkoleń, konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie.

· Udział w szkoleniach, konferencjach i targach oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na innych spotkaniach i imprezach na polecenie Kierownika biura.

· wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu i bieżących działań Biura LGD.


Wymagane kwalifikacje:

1) Wykształcenie wyższe;

2) Staż pracy: minimum 3 lata

3) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

4) umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji,


 
Pożądane kwalifikacje:

1) Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków);

2) Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów

4) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013,

5) Prawo jazdy kat. B.

5) systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.


Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od 11.01.2010 do 25.01.2010r w zamkniętych kopertach, z dopiskiem (nabór na stanowisko specjalista ds. koordynowania projektów w Biurze Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna")


W/w dokumenty można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia, w taki sposób aby dotarły do biura najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu.
Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie LGD „Górna Prosna"

ul. Wojska Polskiego 12

46 -325 Rudniki

Tel. 034/ 343 57 54
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna"powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010. Wygasa 11.02.2010. Odsłon 1098
Początek strony