Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (wygasły...)


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Radłów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Gminy Radłów

ul. Oleska 3, 46-331 Radłów


Referent

w Referacie Organizacji, Spraw Obywatelskich, Społecznych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Społecznych

1.Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

a) wykształcenie wyższe;

b) obywatelstwo polskie;

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

d) niekaralność za przestępstwo umyślne.

e) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu

i przepisów prawa europejskiego w zakresie pozyskiwania środków z Funduszów europejskich;

f)umiejętność obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym;

b) doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

c) szkolenia/kursy z zakresu integracji europejskiej lub funduszy europejskich.

d) doświadczenie w pisaniu programów i projektów.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) promocja Gminy i udział w akcjach promujących Gminę;

b) promocja projektów europejskich;

c) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy;

d) pomoc przy realizacji i rozliczaniu projektów europejskich ;

e) współpraca z Mniejszością Narodową na szczeblu gminy i województwa oraz z zaprzyjaźnioną gminą partnerską;

f) współpraca z organizacjami pożytku publicznego, grupami odnowy wsi i stowarzyszeniami;

g) zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną w ramach Portalu Sprawozdawczego GUS w Urzędzie Gminy Radłów i Publicznych Przedszkolach zgodnie z nadanymi identyfikatorami i hasłami.

h) zakres obowiązków określa szczegółowy zakres czynności.

4.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys (CV);

c) kserokopie świadectw pracy;

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

f) kwestionariusz osobowy;

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie , na stanowisku urzędniczym;

i)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-referent w Referacie Organizacji, Spraw Obywatelskich, Społecznych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Społecznych" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja br.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.ug.radlow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2020r. Nr 101, poz.926)".


Radłów dnia 29 kwietnia 2010 r.                                                                                                  Wójt Gminy Radłów

                                                                                                                                               Włodzimierz Kierat


 


powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie o naborze
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.04.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.04.2010. Wygasa 13.05.2010. Odsłon 1098
Wersja : 1 2 
Początek strony