Konkurs PSP Radłów (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2019
Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) Wójt Gminy Radłów zarządza, co następuje:

 

     § 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Radłowie.

 

     § 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu specjaliście do spraw oświaty.

 

     § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.28.2019
Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 marca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Radłów

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Radłów, adres: ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie, adres: ul. Oleska 1, 46-331 Radłów

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w      § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

 

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:

świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016 poz. 119.1 ze zm.).

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie" w Sekretariacie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów w godzinach od 9:00 do 14:00 w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Urzędu Gminy. Organizator nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

 

4. Ogłoszenie zamieszcza się na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,

b) stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów   www.radlow.pl,

c) stronie BIP Urzędu Gminy Radłów.

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Radłów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie listem poleconym. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 11, 12. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy

Radłów pod nr tel. 34 359 90 04 wew. 21. Informacji udziela Starszy specjalista do spraw oświaty Urzędu Gminy Radłów pani Dorota Famuła.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.03.2019
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.03.2019. Wygasa 12.04.2019. Odsłon 138
Początek strony