Zapytanie ofertowe 1 /2017 (wygasły...)

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach” polegające na:

-robotach rozbiórkowych: demontaż balustrad schodowych, konstrukcji istniejących schodów i chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie konstrukcji schodów,

- wykończenie schodów płytami granitowymi i wykonanie balustrad ze stalai nierdzewnej,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Szczegółowy opis przedmotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej.

 2. Termin realizacji zamówienia: do 20.08.2017r

 3.  Okres gwarancji: 36 miesięcy

 4.  Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

 - Urząd Gminy Radłów biuro nr 5 do dnia 10.05.2017r do godziny 8 30.

 Uwaga:

- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

 - wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach”, a także – „nie otwierać przed dniem 10.05.2017 r. przed godziną 8 30 oraz adres wykonawcy

6.  Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót.

Cena oferty ryczałtowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

7. Kryterium wyboru oferty:

cena: 100 %

8.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel 34 3599005 wew. 26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 21.04.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 21.04.2017. Wygasa 24.05.2017. Odsłon 98, Wersja 1
Początek strony