G.271.11.2017 (wygasły...)

     

Modyfikacja zapytania ofertowego

 

Dotyczy:

Zapytania ofertowego 6/2017 z dnia 25.09.2017r na: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki )”.

 Zamawiający dokonuje uszczegółowienia zapytania ofertowego w zakresie:

 W zapytaniu ofertowym w pkt. 1 jest:

 „1. Przedmiot zamówienia: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki )”. Każda z kosiarek będzie przeznaczona do koszenia murawy boiska sportowego.

 Specyfikacja głównych wymagań:

1) moc silnika ( KM ): od 12 do 15 ( lub więcej )”

 A powinno być:

 1. Przedmiot zamówienia: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki )”. Każda z kosiarek będzie przeznaczona do koszenia murawy boiska sportowego.

 Specyfikacja głównych wymagań:

1) moc silnika znamionowa ( KM ): od 12 do 15 ( lub więcej )”

 

Zamawiający informuje, że powyższa zmaina staje się integralną treścią zapytania ofertowego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017

( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

 

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki )”. Każda z kosiarek będzie przeznaczona do koszenia murawy boiska sportowego.

 

Specyfikacja głównych wymagań:

1) moc silnika ( KM ): od 12 do 15 ( lub więcej )

2) ilość cylindrów: 2

3) system elektryczny ( V ): 12

4) akumulator ( Ah): 24

5) układ napędu: hydrostatyczny

6) ilość stopni regulacji wysokości cięcia: ≤ 6

7) wysokość ciecia ( mm ): od 25 do 90 ( podany zakres jako minimalny do spełnienia )

8) szerokość koszenia ( cm): od 95 cm

9) agregat koszący: jezdny z 4 kółkami podporowymi korpusu tnącego

10) system załączenia noży: elektromagnetyczny

11) wyrzut: tylny z koszem na trawę

12) kosz na trawę skoszona ( L): od 300

13) system opróżniania kosza: ręczny lub elektryczny z miejsca operatora – bez zsiadania

14) opony przeciw niszczeniu darni: TAK

15) oświetlenie robocze: przednie.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa powyższego sprzętu pod adres wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego najpóźniej 2 dni przed planowaną dostawą o terminie dostawy

 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia ma zabezpieczone środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł brutto.

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2017r

 

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

 

Oferty należy przesłać elektroniczną na adres: przetargi@radlow.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów biuro nr 5 do dnia 05.10.2017r do godziny 9 00.

 

Uwaga:

- do oferty należy dołączyć specyfikację z danymi technicznymi oferowanej kosiarki.

 

6. Warunki płatności:

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.

 

7. Kryteria wyboru oferty:

   1.Cena brutto: 70,00 %

   2. Moc silnika ( KM ): 30,00%

Kryteria oceny ofert:

1)    Cena brutto oferty – 70 %

2)    Moc silnika – 30 %

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zasady oceny ofert:

a)    Kryterium nr 1 będzie obliczane według poniższego wzoru:

 

Liczba punktów: PC =   NAJNIŻSZA OFEROWANA CENA   x 100 x 70 %

                                           CENA BADANEJ OFERTY          

b)    Kryterium nr 2 będzie obliczane w następujący sposób:

 

Wymagany przez Zamawiającego min. moc silnika 12 KM.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje moc silnika mniejszą niż 12 KM, zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Za zaoferowanie mocy silnika zostaną przyznane punkty w określonej poniżej wysokości:

 

Moc silnika od 12,00 do 12, 99 KM – 10 pkt.

Moc silnika od 13,00 do 13, 99 KM – 20 pkt.

Moc silnika od 14,00 do 15,00 KM ( lub więcej ) – 30 pkt.

 

8. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnia oraz zakończenia postepowania bez wyboru oferty.

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Jacek Wróbel, tel. 34 3599005 wew. 26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 25.09.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 26.09.2017. Wygasa 31.10.2017. Odsłon 123, Wersja 2
Początek strony