G.271.8.2017 (wygasły...)

G.271.8.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE 5 /2017

  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej .

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 Zamawiający:                  Gmina Radłów

Adres zamawiającego:     Radłów ul. Oleska 3

                                        46-331 Radłów

                                        NIP: 5761500457

                                        tel. 34 3599005

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 2.1 Przedmiot zamówienia są roboty budowlane pn: „ Źródła Prosny - Zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej ” w miejscowości Wolęcin polegające na:

- wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych,

- montażu elementów małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery ),

- wykonaniu pomostu,

- nasadzeniu zieleni wysokiej,

- wykonaniu ogrodzenia panelowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót

i dokumentacji technicznej stanowiących załącznik na zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia do dnia 10.11.2017r.

 Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w zapytaniu ofertowym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

 2.2 Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45201130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

45233250 -6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

 2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Termin wykonania zamówienia:

 Termin realizacji zamówienia do dnia 10.11.2017r.

 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4.1 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ).

 Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 5. Odrzucenie oferty:

 5.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy :

   1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

   2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postepowaniu w sprawie wyboru przez    

     beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo –  

     finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa

   w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów

   wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

   Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata

   2014 – 2020 ( Dz.U. z 2015 poz.349 z późn. zm.) , lub

3) została złożona po terminie składania ofert.

 5.2 Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą , o której mowa w art. 43a ust 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 6.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 6.2     Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty ( Załącznik nr 1) stanowiącego załącznik do niniejszej zapytania

 6.3     Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

 6.4     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 6.5     W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie należy przedstawić pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, zaś każdy z podmiotów przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia – oświadczenie.

 6.6   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)         Formularz oferty ( załącznik nr 1),

2)         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( załącznik nr 2 ),

3)         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3),

4)         Wykaz robót budowlanych iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem, terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

       ( referencje ),

5)         kosztorys ofertowy zawierający zestawienie cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia,

6)     Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy ).

     

6.7 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

 6.8 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na zadanie pn: „ Źródła Prosny - Zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej ” w miejscowości Wolęcin NIE OTWIERAĆ przed 2017-08-24 godz. 09:15” oraz adres Wykonawcy aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 7 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 7.1 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów, ul. Oleska 3: , pokój nr:13- Sekretariat ( I piętro) do dnia 2017-08-24 do godz. 09:00.

 7.2 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

 7.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2017-08-24 o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 Sala narad ( parter)

 7.4 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 7.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 8 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 8.1 Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów, wniosków, pytań i odpowiedzi drogą elektroniczną lub faksem. Numer faksu Zamawiającego 34 3599005 , e-mail: zam@radlow.pl

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 8.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz.

od 07:30 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 5.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jacek Wróbel

Telefon: 34 3599004 wew.26

Fax: 34 3599023

 9. Termin związania ofertą:

 9.1 Składający ofertę jest z nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 10. Opis sposobu obliczenia ceny:

 10.1 Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” .

 10.2 Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 13 lipca 2001 w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. nr 80 poz. 867 z 2001 r.), przy zachowaniu następujących założeń:

a)    zakres robót, który jest podstawą do obliczenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji,

b)   cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również koszty wykonania robót tymczasowych (tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarze robót, a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarze, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji,

c)    nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty),

d)    dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

12.5 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

13. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

13.1     Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

 1) wysokość ceny ofertowej - 90%,

2) długość gwarancji - 10%

 

13.2 Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:

                                

           Ilość punktów = (Cn/Cb) x 90 + (Gb/Gn) x 10

 

          gdzie:  - Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

                       - Cb – cena rozpatrywanej oferty,

                        - Gb – gwarancja rozpatrywanej oferty,       

- Gn – najdłuższa gwarancja spośród ofert nieodrzuconych

 Wykonawca podaje długość gwarancji w pełnych miesiącach na formularzu ofertowym. Gwarancja musi się mieścić w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje że długość gwarancji wynosi 60 miesiące.

 13.3 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 13.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną ofertową, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

14. Udzielenie zamówienia:

14.1 Zamawiająca udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiająca zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze wykonawcy albo2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo3 ) niezłożeniu żadnej oferty, albo4 ) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.

14.3 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.2 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.radlow.pl, portalu zamówień prowadzonego przez ARIMR oraz

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zostanie podjęta decyzja o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z kolejnych ofert.

 

14.6 Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnia oraz zakończenia postepowania bez wyboru oferty.

 

15. Dodatkowe informacje:

 

15.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia.

 

15.2 Wszelkie istotne postanowienia zawiera wzór umowy.

 

15.3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy.

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1) Formularz ofertowy,

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

4) Wykaz wykonanych robót,

6) Wzór umowy,

7) Dokumentacja projektowa,

8) Przedmiary robót,

9) Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 09.08.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 09.08.2017. Wygasa 09.09.2017. Odsłon 122, Wersja 1
Początek strony