Zapytanie 3/2017 (wygasły...)

G.271.3.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Potencjalni Wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

 Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,23 kV wraz z punktami oświetleni ulicznego w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej, gm. Radłów”.

Szczegółowy opis opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i projekcie umowy.

Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej w terenie.

 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017r

 3. Okres gwarancji: 36 miesięcy

 4. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

 - Urząd Gminy Radłów biuro nr 5 do dnia 12.06.2017r do godziny 9 00.

 Uwaga:

- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

 - wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,23 kV wraz z punktami oświetleni ulicznego w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej, gm. Radłów ”, a także – „nie otwierać przed dniem 12.06.2017 r. przed godziną 9 00 oraz adres wykonawcy.

 6. Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót.

Cena oferty ryczałtowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót.

 7. Kryterium wyboru oferty:

cena: 100 %

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel 34 3599005 wew. 26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 26.05.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 26.05.2017. Wygasa 30.06.2017. Odsłon 196, Wersja 1
Początek strony