Zapytanie ofertowe G.271.4.2017 (wygasły...)

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017

( zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro )

 

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

I. Przedmiot zamówienia:

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – VIII nabór”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów wymienionych w załączniki nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych została określona przez Zamawiającego na ok. 710,00 m2
 3. szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, do transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych została określona przez Zamawiającego na ok. 1168,00 m2

Uwaga!!!

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje, wobec czego ich ilość może być większa. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 2.

 

 1. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonanie usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach.
 2. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.
 3. Warunkiem wejścia w życie warunków umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu WFOŚiGW w Opolu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa opolskiego.”
 4. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest oraz demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 5. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być taki sam jak określony w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego, uzgodniony z właścicielem nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 22 września 2017r.
 7. Po dokonaniu demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:
 8. kart(-y) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych. W przypadku więcej niż jednej karty przekazania odpadu należy ja opisać wykazując, z których nieruchomości przewieziono odpady zawierające azbest.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów,

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest,

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 1. protokołu odbioru spisanego przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela gminy, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz zawierającym co najmniej adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierających azbest.

9.       Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami – posiadanie polisy ubezpieczeniowej.

 1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego harmonogramu prac.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest (kserokopia decyzji/ zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

III. Kryterium oceny ofert i sposób obliczenia ceny

Cena oferty jest ceną ryczałtową.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniej ofertę (najniższa cena), zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w Załączniku nr 2

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego (rezygnacja z realizacji zadania) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Do oceny oferty najkorzystniejszej zostanie przyjęta łączna cena ofertowa brutto określona w formularzu ofertowym w punkcie 2.

 

 

Zastrzeżenia:

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

 

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
 3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

UWAGA!!! Do ofert należy załączyć:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Radłów objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, potencjale technicznym i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń (załącznik nr 3)
 4. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa lub inny dokument ma być aktualny na dzień składania ofert. ( kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem )

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający reprezentację Wykonawcy, czyli osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania.
 6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
 8. Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

Oferta na:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – VIII nabór”.

V. Termin realizacji zamówienia: do 22.09.2017r

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

Urząd Gminy Radłów biuro nr 5 do dnia 23.06.2017r do godziny 9 00.

Uwaga:

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „ Oferta na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – VIII nabór ”, a także – „ nie otwierać przed dniem 23.06.2017r. przed godziną 9 00 ”oraz adres wykonawcy

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel 34 3599005 wew.26 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.

Treśc zapytania stanowi załacznik do niniejszego ogłoszenia.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 14.06.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 14.06.2017. Wygasa 14.07.2017. Odsłon 173, Wersja 2
Początek strony