2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: IZPŚ.6220.3.2019, Z dnia: 30.04.2020
IZPŚ.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADŁÓW o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późń. zm. ) Wójt Gminy Radłów podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2. Na wniosek Pani Patrycji Klimont reprezentującej KBAK Sp.zo.o S.k. 42 – 700 Lubliniec, ul. Zwycięstwa 2 w dniu 08.10.2019r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno” o powierzchni ok. 35 ha, na terenie fragmentów działek o nr ewidencyjnych - pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 1019, - pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 1017, 1018, Jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 160805_2.0003 Biskupice położonych na terenie Nadleśnictwa Olesno”. 3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Radłów. 4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, który wydał opinię sanitarną nr NZ.4315.47.2019.LŚ z dnia 15.11.2019r - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu który wydał Postanowienie nr WOOŚ.4221.58.2019.ES.3 z dnia 05.2020r -Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu który wydał Postanowienie nr PO.RZŚ.436.98.2019.BJ z dnia 18.12.2019r. 5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, biuro nr 7 oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres zam@radlow.pl lub w siedzibie tutejszego urzędu, w terminie od 04 maja 2020r. do 12 czerwca 2020r. UWAGA !!! Jednocześnie informuję że zgodnie a art. 15 zzs ust.1 punkt 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r poz. 568 ) w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: OŚZP.6220.3.2020, Z dnia: 17.04.2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O ( Radłów -Żytniów-DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.3.2020, Z dnia: 25.03.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1943 O ( DW487 – Kol. Biskupska – Radłów -Wichrów -gr. woj. śląskiego/Krzepice/) w miejscowości Wichrów gm. Radłów”.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2020 , wersja 3
Numer: IZPŚ.6220.1.2020, Z dnia: 04.03.2020
IZPŚ.6220.1.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 439, 440 w miejscowości Kościeliska”.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: IZPŚ.6220.2.2020, Z dnia: 04.03.2020
IZPŚ.6220.2.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 926, 927, 928, 929, 931 w miejscowości Radłów”
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.03.2020 , wersja 1
Początek strony