Ogłoszenie (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 782. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie:
przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 353, karta mapy 31, obręb Kościeliska, stanowiącej grunty orne klasy IV b, łąki trwałe klasy IV, oraz częściowo nieużytki, o powierzchni 1,0990 ha
 
Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 29.09.2015 roku.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.09.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.10.2015. Wygasa 30.11.2015. Odsłon 3607
Początek strony