Komunikat (wygasły...)

KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów

z dnia 30.10.2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.70.2015Wójta Gminy Radłów z dnia30.10.2015 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2016

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od02.11.2015r. do 10.11.2015 r., w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2015 r., ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na poniższy adres:

Urząd Gminy Radłów

Ul. Oleska 3

46-331 Radłów

Fax: 343599005

E-mail: ug@radlow.pl

 

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 10.11.2015roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Sylwia Kus

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji i komunikacji społecznej

Urząd Gminy Radłów

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Tel.  343599004 wew.32

s.kus@radlow.pl
powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.10.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.10.2015. Wygasa 20.11.2015. Odsłon 3607
Wersja : 1 2 
Początek strony