Konkurs na realizację zadania (wygasły...)

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr 76/XI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wójt Gminy Radłów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku następującego zadania publicznego:

  1. Rodzaj zadania                                                                                                               

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów , poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie. W sferze upowszechnienia sportu, propagowania zdrowego trybu życia w tym:

1) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych

2) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach;

3) utrzymanie gminnej bazy sportowej,

4) organizacja sportowo- rekreacyjna imprez dla mieszkańców gminy

5) udział zawodników z terenu gminy w zawodach ponadgminnych

 

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w roku 2016 -  72 000,00 zł

Gmina Radłów zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1.Oceny ofert dokona komisja konkursowa po rozpatrzeniu:

- możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

- przedstawionej kalkulacji realizacji zadania;

- ocena zakresu rzeczowego.

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji, decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

3. Z wybranym podmiotem zostanie podpisana stosowna umowa dotacji na realizację zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:                                                                                      

1.Termin realizacji zadania ustala się do 31.12.2016 r.

2. Warunkiem realizacji zadania jest zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć zawartych w ofercie w zakresie i na zasadach określonych z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

V. Termin składania ofert:                          

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego- Urząd Gminy Radłów pokój nr 13 (sekretariat) w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku do godz. 9.00.      O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Radłów.

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Radłów. Rozpatrzenie nastąpi w dniu 22.01.2015 roku o godz. 10.00           w Urzędzie Gminy Radłów.

2. Komisja będzie brała pod uwagę m.in. możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kalkulację realizacji zadania, oraz zakres rzeczowy oferty.

3. Decyzję o wyborze podmiotu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy. Do decyzji Wójta nie stosuje się trybu odwołania.

4.Ogłoszenie zawierające informację o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.radlow.pl

 

VII. Ogólne warunki realizacji zadania

Szczegółowe warunki określać będzie umowa zawarta zgodnie ze wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U.        z 2011 r., Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

                          

VII. Informacja o wspieraniu przez Wójta Gminy Radłów w formie dotacji zadań publicznych objętych konkursem przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych.

1.W roku 2015 na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przeznaczono w formie dotacji kwotę w wysokości 72  000,00 zł

2.W roku 2014 na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przeznaczono w formie dotacji kwotę w wysokości 72 000,00 zł

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sylwia Kus, pok. Nr 8 , tel. 34/3599004 wew.32, e-mail: s.kus@radlow.pl

Zatwierdził :
Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

powrót...
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 31.12.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.12.2015. Wygasa 31.01.2016. Odsłon 3607
Wersja : 1 2 
Początek strony