Wybór ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016
Wójta Gminy Radłów z dnia 18.01 2016 roku

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadaniapublicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 21.12.2015 r. na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowiaoraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:
§ 1.Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:
1. Grażyna Pilśniak – przewodnicząca
2. Sylwia Kus– sekretarz
3. Leszcz Jolanta - członek
4. Kornelia Karkos – członek
5. Alina Szczęść- Owczarska – pracownik GOPS Radłów
z dnia 15 stycznia 2016 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5A Opole- Stacja Opieki Gorzów Śląski w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich”.
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.01.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.01.2016. Wygasa 10.02.2016. Odsłon 5566
Początek strony