Remont kapitalny schodów zewnętrznych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach (wygasły...)

Radłów: Remont kapitalny schodów zewnętrznych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach
Numer ogłoszenia: 174444 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kapitalny schodów zewnętrznych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny schodów zewnętrznych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach polegający na rozebraniu istniejących schodów i wybudowaniu nowych wraz z podjazdem dla inwalidów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 1.500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych ) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu moga brać udział wykonawcy którzy: 1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.06.2006r. do 01.06.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena dokonywana będzie metoda spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wraz z następującymi załącznikami: 1) Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności ( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 2) Wykaz robót budowlanych potwierdzający że w okresie ostatnich trzech lat tj. od 01.06.2006r. do 01.06.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie że wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2009 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego. pokój nr: Sekretariat ( I piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZIKACH PONIŻEJ /format ACROBAT READER (PDF)/

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 01.06.2009
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.06.2009. Wygasa 01.07.2009. Odsłon 587, Wersja 1
Początek strony