Pytania i odpowiedzi dotyczace przetagu. (wygasły...)

Radłów, dnia 08.09.2009r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.bip.radlow.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 280316 – 2009 z dnia 16.08.2009 r.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie :

1. W związku z brakiem jednoznacznie określonych podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego dla instalacji elektrycznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie pełnego kosztorysu ślepego lub zestawienia materiałów.

Odp.
Odpowiedź na w/w zapytanie jest umieszczona w odpowiedzi z dnia 03.09.2009roku na pytanie jakie wpłynęło do zamawiającego..
Wykonawca ma obowiązek opracować kosztorys ofertowy na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.

Informuję ponadto, że zgodnie z postanowieniami Specyfikacji IWZ :
1. rozdz. IV pkt. 4 ppkt.1) jest :
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2. rozdz. IV pkt. 5 ppkt. 1 i 6 jest :
1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z ceną ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym (dalej zwanymi dokumentacją projektową) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR ), a także zastrzeżeniach wynikających z wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiORB oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.
3. rozdz. XII pkt. 2, 3, 4 jest :
2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są projekty budowlany i wykonawcze, STWiORB, a także zastrzeżenia wynikające z wydanej decyzji pozwolenia na budowę.
3. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, obsługę geodezyjną oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje. Cena ofertowa powinna obejmować także:
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
2) poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
4) naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
5) wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale III ust. 4 pkt. 7 i 8 SIWZ,
6) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,
7) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
8) koszty zajęcia pasa drogowego, które stanowią ciężar wykonawcy.

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.09.2009
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.09.2009. Wygasa 17.09.2009. Odsłon 570, Wersja 1
Początek strony